Deptor windykacje | WINDYKACJA NALEŻNOŚCI | RESTRUKTURYZACJA FIRM

KOMPENDIUM WIEDZY GOSPODARCZEJ

Windykacja należności, restrukturyzacja firmy, upadłość gospodarcza, wierzyciel, wierzytelność, uznanie długu, monitowanie dłużnika – to tylko kilka ze specjalistycznych słów, które mogą w pewnym stopniu dotyczyć także Ciebie.
Czy aby na pewno znasz znaczenie każdego z nich?

Każdego dnia, wszyscy spotykamy się ze specjalistycznymi terminami z zakresu prawa gospodarczego, które jak się okazuje, wydają się być dla wielu tylko pozornie zrozumiałe.
Naszym zdaniem, aby w pełni zrozumieć istotę funkcjonowania działalności gospodarczej, należy zapoznać się z fundamentalnymi pojęciami.
W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa słowniczek, który ma za zadanie ułatwić Państwu poruszanie się w zawiłościach świata gospodarczego.

WIERZYCIEL

Osoba prawna lub fizyczna, która ma prawo żądać i dochodzić spełnienia niezaspokojonego świadczenia od swojego dłużnika, popartego odpowiednim stosunkiem prawnym.

WIERZYTELNOŚĆ

Przeciwieństwo długu - uprawnienie wierzyciela do żądania i dochodzenia zaciągniętego zobowiązania, które nie zostało dopełnione przez dłużnika. Co istotne, musi zajść stosunek zobowiązania pomiędzy stronami.

WIERZYCIEL WTÓRNY

Podmiot, który na podstawie stosownej umowy odkupił wierzytelność od jej pierwotnego wierzyciela. Najczęściej wierzycielem wtórnym zostaje firma windykacyjna.

DŁUŻNIK

Osoba prawna lub fizyczna, posiadająca zaciągnięty dług wobec swojego wierzyciela. Ciąży na nim odpowiedzialność spłaty zadłużenia.

DŁUG

Antonim wierzytelności - zobowiązanie dłużnika wobec wierzyciela, które nie zostało spełnione, niezgodnie z zawartą przez nich umową.

GIEŁDA DŁUGÓW

Ewidencja informacji gospodarczych obejmujących niespłacone zadłużenia i podmioty zadłużone, wraz z możliwością ich wykupu i dalszej egzekucji.

WINDYKACJA POLUBOWNA

Na początku obejmuje próby podjęcia współpracy z dłużnikiem. Zazwyczaj samo pojawienie się firmy windykacyjnej na tym etapie pozwala na odzyskanie należności. Profesjonalna firma windykacyjna stawia przede wszystkim na zrozumienie dłużnika i wypracowanie porozumienia satysfakcjonującego obie strony.

WINDYKACJA TWARDA

Jeśli dłużnik z rożnych powodów nie chce podjąć współpracy z windykatorami, muszą oni wówczas zastosować środki windykacji twardej. Do tych kroków zaliczamy wywiad gospodarczy, postępowanie sadowe, postępowanie egzekucyjne, wpisanie na rejestry dłużników, wpisanie na giełdy wierzytelności i inne kroki.

PIECZĘĆ PREWENCYJNA

Narzędzie pozwalające skutecznie dyscyplinować nierzetelnych kontrahentów do terminowej spłaty należności. Jest to informacja, mówiąca że w przypadku braku terminowej wpłaty, sprawa zostanie przekazana profesjonalnej firmie windykacyjnej.

WYWIAD GOSPODARCZY

Proces zbierania i przetwarzania informacji o dłużniku. Zbierane dane mogą dotyczyć wypłacalności, podpisywanych umów, struktury przedsiębiorstwa i nie tylko. Pozyskane dane pomagają w skutecznym przeprowadzeniu procesu windykacyjnego.

CESJA NALEŻNOŚCI

Umowa na podstawie której wierzyciel przenosi prawa do obsługi wierzytelności na osobę trzecią. Wierzyciel może powierzyć wierzytelności profesjonalnej firmie windykacyjnej - od tego momentu, po podpisaniu umowy cesji, to firma windykacyjna staje się nowym wierzycielem dlugu.

PRZELEW WIERZYTELNOŚCI

Umowa, na mocy której dotychczasowy wierzyciel przekazuje prawa do wierzytelności innej osobie fizycznej lub prawnej. Wykorzystywany, w celu upoważnienia firmy windykacyjnej do reprezentacji interesów wierzyciela.

WIERZYTELNOŚĆ WYMAGALNA

Wierzytelność staje się wymagalna wraz z momentem upływu terminu jej płatności. Wymagalność wierzytelności pozwala na skierowanie do dłużnika prawnie skutecznego zadania zapłaty, a także dochodzenia należności przed sądem.

WIERZYTELNOŚĆ NIEWYMAGALNA

Wierzytelność pozostaje niewymagalna, gdy termin jej płatności jeszcze nie nadszedł. Kary pieniężne za opóźnienie można naliczać z dniem następnym po dniu, w którym upłynął termin płatności.

WIERZYTELNOŚCI OUTSOURCINGOWE

Wierzytelności, które firma windykacyjna odzyskuje działając z ramienia swoich klientów, przykładowo w imieniu banku. Firma windykacyjna pełni w takiej sytuacji role pośrednika - odzyskuje należność, a następnie przekazuje odzyskana kwotę zleceniodawcy.

BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ

Instytucje gromadzące dane na temat osób fizycznych i prawnych, w związku z posiadanymi przez owe osoby bieżącymi zobowiązaniami finansowymi. Inne instytucje zwracają się do nich, w celu weryfikacji rzetelności finansowej nowego klienta. Bycie wpisanym do BIG-u może komplikować np. otrzymanie kredytu.

BANKOWY TYTUŁ EGZEKUCYJNY

Specjalny dokument, będący oświadczeniem banku, że dana osoba fizyczna lub prawna ma figurujące zaległości kredytowe. Dokument może być zastosowany jeśli osoba zadłużona zdecydowała się poddać windykacji należności - w praktyce - zwyczajowo przy podpisywaniu umowy o kredyt.

UPADŁOŚĆ

Orzeczenie sądowe, które stwierdza, że dana osoba prawna nie jest w stanie dłużej wypełniać swoich zobowiązań. Procedura upadłościowa może zostać zgłoszona na wniosek wierzyciela lub samego dłużnika.

TYTUŁ WYKONAWCZY

Tytuł egzekucyjny z obecną klauzulą wykonalności, która może zostać przyznana zarówno z urzędu, jak i na wniosek wierzyciela. Dopiero tytuł wykonawczy uprawnia do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

WEKSEL IN BLANCO

Typ papieru wartościowego, który wyraża niepodważalne zobowiązanie wystawcy weksla lub poręczyciela, do zapłaty określonej kwoty pieniężnej względem osoby wskazanej w treści dokumentu.

KLAUZULA WYKONALNOŚCI

Akt urzędowy, który stwierdza, że tytuł egzekucyjny może stać się tytułem wykonawczym. Zazwyczaj ma charakter deklaratoryjny - nie tworzy nowego prawa, lecz określa tylko zdatność tytułu egzekucyjnego do egzekucji.

MONITOWANIE DŁUŻNIKA

Pisemna procedura przypominająca dłużnikowi, że termin wykonania jego zobowiązania upłynął. Metoda używana w początkowej fazie postępowania windykacyjnego w sprawie dłużnika. Obejmuje kontakt telefoniczny, tekstowy oraz także wezwania do zapłaty.

RRSO

Akronim - Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania - wskaźnik uwzględniający koszty, jakie poniesie kredytobiorca, w tym: odsetki, prowizje oraz składki ubezpieczeniowe. Pozwala oszacować realny stopień opłacalności kredytu lub pożyczki.